حرکتهای ورزشی بعد از زایمان

جهت تقويت و برگشت هر چه سريعتر قدرت عضلات شكم و ساير قسمت هاي بدن ، ورزش بعد از زايمان توصيه مي شود.
بعضي از پزشكان زمان انجام را 2-1 روز بعد از زايمان و برخي ديگر يك هفته تا 10 روز بعد ترجيح مي دهند. بهترين زمان به وضعيت و حالت مزاجي زن بعد از زايمان بستگي دارد.
تمرينات : روز اول: اولين تمرين : خوابيدن روي شكم است . براي جلوگيري از فشار روي سينه يك بالش زير شكم قرار دهيد . روز اول نيم ساعت و براي روز هاي ديگر يك ساعت و نيم خواهد بود. مي توان عضلات شكم – باسن و پا را به مدت 6 ثانيه منقبض كرد و سپس به حالت اوليه برگرداند.
–  روز دوم :   حدود 30 مرتبه و يا هر تعداد در حاليكه ايستاده ايد عضلات شكم و باسن را منقبض كنيد .
در تمرين ديگر : به پشت بخوابيد . پاها را از زانو خم كنيد و سپس دست ها را روي شكم قرار دهيد و سعي كنيد عضلات شكم را منقبض كنيد. انقباض باعث مي شود گودي كمر از بين برود . براي درك آن اگر دست چپ را زير كمر قرار دهيد ، انقباض سبب فشار كمر به دست خواهد بود.  
 روز سوم : به پشت روي زمين يا تخت دراز بكشيد . در حاليكه بدن صاف و كشيده است ، يك پا را از زانو خم كنيد و دوباره به حالت اوليه برگردانيد.
تمرين بلند كردن پاها : به پشت بخوابيد . بدن صاف و كشيده است ، پاي راست را بدون اينكه از زانو خم شود 10 سانتي متر بلند كنيد و همزمان با بلند كردن پاي راست از زمين ، بالاتنه را نيز از زمين جدا كنيد . دست چپ به سمت پاي راست حركت دهيد و سپس به آهستگي به وضعيت اول برگردانيد . روز اول هر پا 8 دفعه به تدريج سعي كنيد كه پاها بالاتر بيايد طوري كه بدون خم شدن زانوها شست پا بالاي سر قرار گيرد.  
تمرين نشستن : به پشت روي زمين بخوابيد . بدن صاف و كشيده است . دست ها را صاف بلند كنيد طوري كه با بدن زاويه 90 درجه بسازد . در اين حالت بدون تغيير وضعيت دست ها ، بالاتنه را بالا آورده و سعي كنيد بدون خم شدن پاها بنشينيد و آهسته به جلو خم شويد و پنجه پاها را بگيريد . آن تمرين سبب تقويت عضلات ران و كشش عضلات ناحيه كمر مي شود . هر دوره اين ورزش 5 بار تكرار شود. مداومت و پشتكار تنها راز موفقيت است و بعد از چند ماه و بعد از چند ماه چربي هاي اضافه بدن از بين مي رود.  
 
 
عنوان: تمرینات ورزشی پس از زایمان
 
تهیه کننده: مرجان فلاحی
منبع: مجموعه آموزش عمومی بهداشت باروری (1)
تاریخ تدوین: پاییز 1400
تاریخ بازنگری:  3 سال بعد

«بیمارستان میر حسینی شیراز»
 
Drmirhosseinihospital.com :سایت
Shirazmirhosseinihospital: اینستا
Infomirhosseini@gmail.com: ایمیل