دکتر خلیل حسین پور

دکتر خلیل حسین پور
متخصص چشم
شیراز
سپیدان ،بلوار امام حسین ، بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان
۰۷۱-۳۶۷۲۳۶۲۱