دكتر آرش اميني

تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

شماره نظام پزشکی: 116474

سنندج – مطب: سازمان خدمات درمانی