دکتر احمد نکویی

دکتر احمد نکوئی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

شماره نظام پزشکی: 75426

شیراز

خیابان باغ تخت – روبروی خیابان بابا کوهی – ساختمان بهار – طبقه سوم

دکتر احمد نکویی