دکتر افروز صادقی سروستانی

دکتر افروز صادقی سروستانی

متخصص جراحی عمومی

شماره نظام پزشکی: 139549

درمانگاه دستغیب

شهرستان فسا میدان ابن سینا

دکتر افروز صادقی سروستانی