دکتر علی اکبر اکرمی فرد

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی: 47887

دکتر علی اکبر اکرمی فرد