دکتر محمد قنبری

متخصص چشم پزشکی

شماره نظام پزشکی: ۲۵۷۲۱

شیراز

خیابان کریم خان زند – روبروی بیمارستان شهید فقیهی – ساختمان پزشکان فارس – طبقه اول

دکتر محمد قنبری