دکتر معصومه شیبانی

متخصص زنان و زایمان

شماره نظام پزشکی: 123253

دکتر معصومه شیبانی