دکتر وحید خالو

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

30 سال تجربه

شماره نظام پزشکی: 37756

دکتر وحید خالو