• واحد
 • دبیرخانه
 • کارگزینی
 • مدیریت
 • امورمالی
 • دفترپرستاری
 • اورژانس
 • اطلاعات سلامت
 • پذیرش
 • ترخیص
 • داروخانه
 • آزمایشگاه
 • رادیولوژی
 • حراست
 • تلفن
 • ۰۷۱-۳۲۲۸۴۴۳۳
 • ۰۷۱-۳۲۲۸۴۴۳۳
 • ۰۷۱-۳۲۲۸۰۰۶۴
 • ۰۷۱-۳۲۲۸۴۴۳۳
 • ۰۷۱-۳۲۲۸۰۰۶۴
 • ۰۷۱-۳۲۲۸۰۰۶۷
 • ۰۷۱-۳۲۲۸۴۴۳۳
 • ۰۷۱-۳۲۲۸۴۴۳۳
 • ۰۷۱-۳۲۲۸۴۴۳۳
 • ۰۷۱-۳۲۲۸۴۴۳۳
 • ۰۷۱-۳۲۲۸۴۴۳۳
 • ۰۷۱-۳۲۲۸۴۴۳۳
 • ۰۷۱-۳۲۲۸۴۴۳۳
 • واقع در
 • طبقه اول
 • طبقه اول
 • طبقه اول
 • طبقه اول
 • طبقه اول
 • همکف
 • طبقه سوم
 • همکف
 • همکف
 • همکف
 • همکف
 • همکف
 • لابی