دکتر رضا رحیمی

دکتر رضا رحیمی
تخصص چشم پزشکی
آدرس:
شیراز ، خیابان زند ، روبروی اتفاقات بیمارستان شهید فقیهی ، جنب کمیته امداد امام خمینی ، مرکز پزشکی شهر، طبقه 6

تلفن:
۰۷۱۳۲۳۰۰۰۱۲-۰۹۹۱۱۵۴۷۱۵۶