سزارین

سزارين : سزارين به تولد نوزاد از راه برش ديواره شكم و ديواره رحم اطلاق مي گردد.
انجام زايمان به روش سزارين در موارد ضروري و خطرساز براي حفظ جان مادر و جنين امري لازم است.
شايعترين موارد انجام زايمان به روش سزارين :
-سزارين قبلي زايمان سخت يا عدم پيشرفت زايمان
-وضعيت قرار غير از سر جنين در لگن مثل وضعيت عرضي يا با پا زجر جنين 
  اقدامات قبل از سزارين : بيمار حداقل 8 ساعت قبل از عمل از خوردن و آشاميدن خودداري كند .
انجام آزمايشات گروه خون و هموگلوبين
– انجام رزرو خون
– تميز بودن محل عمل
– در افراد بالاي 40 سال گرفتن نوار قلب ضروري است .
توصيه هاي بعد از عمل :
روز دوم پانسمان از روي زخم برداشته شود .(طبق دستور پزشك معالج)
– یك هفته پس از عمل جهت ويزيت و كشيدن بخيه در صورت جذبي نبودن به مطب مراجعه شود.
-از خوردن غذاهاي نفاخ مانند حبوبات و …. به مدت 2-1 هفته پرهيز شود.
-پس از ترخيص از بيمارستان جهت واكسيناسيون نوزاد به بيمارستان زينبيه يا مركز بهداشت استان مراجعه شود.
-گواهي ولادت روز هاي دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 14-13 صادر مي شود.به همراه داشتن شناسنامه پدر و مادر نوزاد ، كارت ملي ، برگ آزمايش غربالگري و كارت مشخصات نوزاد در زمان صدور گواهي ولادت الزامي است.
-ادامه مصرف داروها طبق دستورات پزشك در حين ترخيص به شما داده شده است.مصرف قرص آهن تا سه ماه پس از زايمان توصيه مي شود.استفاده از روش هاي جلوگيري از بارداري در دوران شيردهي فعال ، از 8 هفتگي و در شيردهي غيرفعال ، از 6 هفتگي آغاز مي شود.  از 10. تا 40 روز پس از زايمان از نزديكي جنسي خودداري شود.

تهیه کننده: سارا موسوی
منبع: بارداری و زایمان ویلیامز
تاریخ تدوین: پاییز 1400
تاریخ بازنگری: 3 سال بعد

«بیمارستان میر حسینی شیراز»
 
Drmirhosseinihospital.com :سایت
Shirazmirhosseinihospital: اینستا
Infomirhosseini@gmail.com: ایمیل
32284433- 071 : تلفن
32287481 – 071 : فکس