دکتر سید ابراهیم جعفری

تخصص چشم پزشکی
شیراز.خیابان جهادسازندگی.کوجه ۲.آخر کوچه.ساختمان کسری

تماس : 32290385