دکتر محمد قنبری

دکتر محمد قنبری
تخصص چشم پزشکی
آدرس:
خیابان زند روبروی بیمارستان سعدی جنب بانک تجارت ساختمان پزشکان فارس طبقه اول

تلفن:
۰۷۱۳۲۳۳۱۳۰۴