مقاومت آنتي بيوتيكي

براي جلوگيری از گسترش عفونت هاي مقاوم ٧ راهکار پيشنهاد می شود؟

1.  مؤثرترين راه جلوگيري از انتشار عفونت ها شستن دست ها است.

2.  درصورتي كه بيمار هستيد به دوستان و فاميل تان بگوئيد قبل از نزديك شدن به شما

دستان شان را بشويند.

3. هنگام عطسه و سرفه جلوي دهان خود رابگيريد.

4.  پرستاران بايد واكسن هاي خود را به موقع تزريق نمايند.

5. پرستاران بايد دستكش ، ماسك و لباس هاي محافظتي در تماس با ترشحات بيمار بپوشند.

6. دستمال كاغذي و تميزكننده هاي دست هميشه در دسترس باشد

7.  از دستورالعمل هاي بيمارستاني در زماني كه با خون و ساير ترشحات عفوني سروكار دارند پيروي كنند.