سکته مغزی

تعریف: سکته مغزی، به قطع اکسیژن رسانی به سلولهای مغزی و در نتیجه ایسکمی و کم خونی ناحیه ای از مغز و به وجود آمدن نقائص ناشی از آن گفته می شود. انواع سکته مغزی سکته های مغزی ایسکمیک: حادثه مغزی عروقی یا آنچه تحت عنوان حمله مغزی شناخته می شود، توقف ناگهانی عملکرد مغز […]