دکتر سيد محمدعلي معلم

دکتر سيد محمدعلي معلم/ رئيس هيئت مديره

دکتر سعيد مرزبان

دکتر حسين عالم زاده

مدير عامل

دکتر محسن روشنی

دکتر محمودرضا آرام