درمان استرابیسم (انحراف)

درمان:

اهداف درمان استرابیسم حفظ دید مستقیم کردن چشم ها و بازگرداندن دید دو چشمی است. درمان ممکن است به صورت تجویز عینک، برداشتن کاتاراکت یا اصلاح سایر علل زمینه ای ایجاد انحراف و تا تغییر دادن موقعیت عضلات نامتعادل چشم باشد.

جراحی استرابیسم در واقع ایجاد برش کوچک دریافت پوشاننده چشم است که به چشم پزشکان امکان می دهد تا به عضلات زیرین بافت چشم دسترسی پیدا کند. این که کدام عضلات تحت عمل جراحی قرار گیرد بستگی به جهت چرخش چشم دارد. گاهی اوقات لازم است هر دو چشم تحت جراحی قرار گیرد.

تهیه کننده: مریم نصرت آبادی

منبع: سایت بیمارستان نور، کتاب

راهنمای پزشکی دکتر منجمی

تاریخ تدوین: پاییز 1400

تاریخ بازنگری: 3سال بعد

«بیمارستان میر حسینی شیراز»

Drmirhosseinihospital.com :سایت

Shirazmirhosseinihospital: اینستا

Infomirhosseini@gmail.com: ایمیل

32284433- 071 : تلفن

32287481 – 071 : فکس