اسامی افراد کمیته اخلاق بالینی بیمارستان میرحسینی

 • حسین عالم زاده
 • آرش اردوبادی
 • المیرا گلزار
 • اعظم قائدی
 • پریسا جمشیدی
 • الهام حبیبی
 • احسان حسینی
 • رئیس بیمارستان
 • مشاور بیمارستان / مسئول مددکاری
 • مدیرپرستاری
 • مسئول بهبودکیفیت
 • سوپروایزر اخلاق بالینی
 • سوپروایزر آموزشی
 • پزشک شرکت کننده