دکتر حیدرعلی موصلی

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی: 84322

آدرس مطب:خیابان عفیف آباد

تلفن تماس:07136260099

دکتر حیدرعلی موصلی