دکتر سولماز نتنج

18 سال تجربه

شماره نظام پزشکی: 102549

شیراز

خیابان هفت تیر، تقاطع معدل، ساختمان سینا، طبقه5 ، واحد3

دکتر سولماز نتنج