دکتر سیدعلی اکبر رضوی

متخصص بیماری‌های داخلی

شماره نظام پزشکی: 150976

دکتر سیدعلی اکبر رضوی