دکتر مجید عابدی

دکتر مجید عابدی

فلوشیپ جراحی زانو در شیراز

شیراز

تقاطع شهید فقیهی و معدل – مجتمع پزشکی تابش – طبقه سوم – واحد 15

دکتر مجید عابدی