نماز بیمار

نماز سخن با خداست . گاهي بيمار از محبت جسمي و روحي در وضعيت مناسبي نيست و از طرفي هم مقيد است كه نمازش را به جا آورد ولي نمي تواند و يا آگاهي لازم از چگونگي نماز در اين مواقع را ندارد . قبل از اداي فريضه نماز ، آداب راهيابي به پيشگاه خداوند را در بيمارستان بياموزيم .  
وضوي جبيره : چيزي كه با آن زخم و يا عضو شكسته را مي بندند و دارويي كه روي آن مي گذارند جبيره ناميده مي شود.
هر گاه در يكي از جاهاي وضو زخم يا دمل يا شكستگي باشد چنانچه روي آن باز باشد و خون ندارد و آب هم بر آن مضر نيست ، بايدمطابق معمول وضو بگيرد. هر گاه زخم يا دمل يا شكستگي در محل شستن يا مسح است و روي آن باز است اما آب ريختن روي آن ضرر دارد ، كافي است اطراف آن را بشوييد ولي اگر كشيدن دست خيس بر آن ضرر  ندارد بايد دست خيس بر خود آن نيز بكشد و اگر ضرر دارد مستحب است پارچه تميزي را روي آن بگذارد و دست خيس روي آن بكشد و بنا بر احتياط واجب ، تيمم هم بنمايد.
نحوه تيمم : نيت و زدن كف دو دست بر چيزي كه تيمم بر آن صحيح است، كشيدن هر دو دست به تمام پيشاني و دو طرف آن از از جايي كه موي سر مي رويد تا ابرو ها و بالاي بيني و احتياط واجب آن است كه دست ها روي ابرها هم كشيده شود. كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست بر تمام پشت دست چپ
نحوه نماز خواندن در حالت نشسته : اين وضعيت در صورتي است كه بيمار نمي تواند بايستد ولي در صورتي كه در بعضي از قسمت هاي نماز قادر به ايستادن باشد و يا بتواند به عصا يا ديوار تكيه دهد بايد ايستاده نماز بخواند و در نماز نشسته نماز گذار بايد راست بنشيند و در مواقع نماز صورت و سينه و شكم او رو به قبله باشد . اگر مجبور است در موقع نشستن كف پاهايش را بر زمين بگذارد و با رعايت رو به قبله بودن صورت و سينه و شكم لازم نيست كه ساق پاي او نيز رو به قبله باشد.
در نماز نشسته : نشستن براي نماز گزار قيام است و براي ركوع بايد به قدري خم شود كه صورت مقابل زانوها برسد.بهتر است صورت نزديك جاي سجده برسد. اگر نمي تواند براي سجده پيشاني را بر زمين برساند بايد به مقداري كه مي تواند خم شود و مهر و يا چيز ديگري كه سجده بر آن صحيح است را روي ميز بلندي گذاشته و طوري پيشاني را بر آن بگذارد كه بگويند سجده كرده است ولي بايد كف دست و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول بر زمين بگذارد.
نحوه خواندن نماز در حالت خوابيده : وظيفه چنين فردي اين است كه دراز بكشد و در حال نماز به پهلوي راست طوري بخوابد كه جلوي بدن او رو به قبله باشد و در صورتي كه نتواند به پهلوي راست بخوابد به پهلوي چپ بخوابد و باز صورتش رو به قبله باشد و اگر نتوانست به دو طرف بخوابد،  به پشت خوابيده و كف پاهايش رو به قبله باشد . براي ركوع و سجده واجب است كه تا حد امكان خم شود و اگر امكان ندارد با سر اشاره كند و براي سجده سرش را پايين تر از اشاره براي ركوع بياورد و اگر اين را هم نتواند با باز و بسته كردن چشم ها و ركوع و سجده را به جا آورد.
تهیه کننده: راضیه بیگم حسینی
منبع: احکام پزشکی انتشارات مدرسه الامام باقر العلوم
تاریخ تدوین: تابستان 1400
تاریخ بازنگری: 3سال بعد «بیمارستان میر حسینی شیراز»  
Drmirhosseinihospital.com :سایت
Shirazmirhosseinihospital: اینستا
Infomirhosseini@gmail.com: ایمیل
32284433- 071 : تلفن 32287481 – 071 : فکس